27.03.2023 Alter: 192 Tag(e)
Katego­rie: Ver­an­stal­tung, Pfarrgemeinde, Kir­che, Erst­kom­mu­nion

Von: Richard Reu­ters
2311 mal gele­sen

Erst­kom­mu­nion 2023

Die Feier der Erst­kom­mu­nion für die Kin­der aus Gere­ons­weiler, Ede­ren, Rurdorf und Welz fin­det am Sams­tag (!), den 22. April 2023 in St. Gereon Gerons­weiler statt.

Kom­mu­nionkin­der aus Gere­ons­weiler

Elisa Hensen, Schmiedegasse 12
Jason Kal­kow­ski, Edere­ner Str. 38
Julia Roe­ben, Maa­rende 3
Emilia Schuma­cher, Maa­rende 32

Kom­mu­nionkin­der aus Ede­ren

Lucas Braun, Apweiler Weg 39
Finn Hirtz, Kirch­weg 4
Len­nard Kreke­ler, Wei­k­sel­weg 14
Emely Magosz, Dorf­platz 16
Luana Usai, Brun­nen­str. 27
Nela Wüllenwe­ber, Apweiler Weg 27

Kom­mu­nionkind aus Rurdorf

Jonas Dah­men, Prämi­e­n­str.

Kom­mu­nionkin­der aus Welz

Max Fran­ken, Kreis­str. 42
Chris­tian Hoven, Am Ede­rer Weg 4