Ehrungen zum 100-jährigen Jubiläum

Der Sportclub 1910 Ede­ren ver­leiht im Jubi­läumsjahr 2010
die silberne Ver­di­enst­nadel an:

Helmut Alt

Johan­nes Mohr

Karl Brand

Karl-Heinz Mül­ler

Leo Cre­mer

Heinz Neuß

Die­ter Diart

Jürgen Peters

Helmut Hausmann

Helmut Peters

Josef Jan­sen

Chris­tian Schaaf

Rein­hold Jan­sen

Frank Schip­pers

Hubert Moi­treux

Der Sportclub 1910 Ede­ren ver­leiht im Jubi­läumsjahr 2010
die goldene Ver­di­enst­nadel an:

Hans-Jürgen Esser

Heinz Scherbe­rich

Karl-Heinz Esser

Ralf Schiffer

Heribert Gilbert

Hans-Josef Schö­nen

Ralf Gilbert

Peter Sybe­richs

Dirk Jan­sen

Gün­ter Spelt­hann

Heino Jan­sen

Gün­ter Syben

Arno Kauws

Josef Syben (Welz)

Josef Mer­tens

Karl-Heinz Syben (Ap.W.)

Willi Meu­rer

Manfred Syben

Friedbert Peters

Hans The­len

Willi Peters (Kirch­weg)

Josef Till­manns

Richard Plum

Manfred Tribbels

Kurt Reu­ters

Gerd Wel­ter

Georg Rüt­ten

Ulrich Zillekens

Der Sportclub 1910 Ede­ren ernennt im Jubi­läumsjahr 2010
zum Ehren­mit­glied:

Josef Esser

Karl-Josef Jan­sen

Kurt Esser

Willi Peters (Denkmal­str.)

Kurt Hasse

Hans Reu­ters

Heinz Jan­sen

Karl-Heinz Schmitz

Ewald Jan­sen

Rein­hard Spelt­hann

Herz­li­chen Glückwunsch